1. Inleiding

  De stichting is genaamd Stichting Groningen-Friesland en Drenthe voor Roemenië.

  De statuten van de stichting zijn verleden op 14 mei 1991 en gewijzigd op 4 mei 1995 voor notaris mr. S.A. Slagman te Gytsjerk (Giekerk).

  Het secretariaat is gevestigd op Bostuin 8, 7813 BR ten Emmen. De stichting is per email te benaderen via de website www.gfd-roemenie.nl .

   

  De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland – dossiernummer 41003996.

   

  De stichting is een door de Belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is geregistreerd onder RSIN 807195352. Giften aan en via onze organisatie zijn fiscaal aftrekbaar.

  Ook is de stichting door de Belastingdienst vrijgesteld van omzetbelasting.

   

 2. Doelstelling

  Doel

  De stichting heeft ten doel het hulp bieden aan de armste mensen in Roemenië en alles, wat daarmee verband houdt en samenhangt, alles in de meest ruime zin genomen.

  De stichting tracht haar doel te bereiken middels alle wettig geoorloofde middelen.

  Missie

  De Stichting Groningen-Friesland en Drenthe voor Roemenië verleent hulp aan particulieren, ziekenhuizen, kindertehuizen, kerken, scholen e.d.

  Regio

  Het werkgebied in Roemenië is voornamelijk Transsylvanië.  

             

 3. Werkzaamheden

  Eén van de manieren waarop wij trachten dit te bereiken is het mogelijk maken van ondersteuning van gezinnen in Roemenië door particuliere families in Nederland.

  Hiervoor zoeken wij sponsoren in Nederland die hen enkele keren per jaar met geld, goederen en/of levensmiddelen willen helpen. Hieruit ontstaan vaak waardevolle persoonlijke contacten. Van het geld dat hiermee binnengehaald wordt en dat op diverse andere manieren binnenkomt worden tevens projecten in Roemenië mogelijk gemaakt.

  Om te zorgen dat die hulp ter plekke komt, organiseert de stichting vier keer per jaar een transport, dat met "eigen" vrijwilligers bij de contactpersonen de ingezamelde goederen in Roemenië brengt. Deze transporten worden altijd vergezeld door enkele vrijwilligers, die projecten ter plaatse bezoeken en contacten onderhouden. Tijdens deze bezoeken krijgen de vrijwilligers niet alleen een goed beeld van de huidige stand van de projecten, maar worden ook nieuwe hulpverzoeken ontvangen. Hieruit vloeien regelmatig nieuwe projecten voort.

             

  Als een organisatie of een particulier persoon in Nederland een specifieke gerichte schenking voor een project wil doen, wordt er eerst beoordeeld waar op dat moment de hulp het hardst nodig is. Vervolgens wordt deze gift ook specifiek voor dit project gebruikt. Het beoordelen van de projecten gebeurt tijdens de projectbezoeken of eventueel later in een bestuursvergadering.

             

  We ondersteunen ziekenhuizen in Agnita, Sârmaşu en Tirgu Neamt en een vereniging van diabetici in Sibiu. De ziekenhuizen ontvangen bedden en andere medische materialen, die worden verkregen van ziekenhuizen en instellingen in Nederland of worden door de stichting aangekocht en onder contract in bruikleen gegeven. Ook krijgen ze financiële steun voor de aanschaf van medicijnen en melkpoeder. Om dit te kunnen betalen is de stichting grotendeels afhankelijk van giften. De huisarts in Bîra krijgt financiële ondersteuning voor medische hulpmiddelen en uitbreiden van zijn praktijkwerkzaamheden.

             

  In Albeşti, Cisnadie, Dumbraveni, Gura Arieşului en Mitreşti geven wij financiële steun voor het verstrekken van brood aan ouderen en arme gezinnen met inzet van de plaatselijke bakker. In het kindertehuis van Odorheiu Secuiesc steunen we met goederen en financieel door onder andere bijdragen voor voedsel, brandstof en medische kosten.

  Op de kleuterschool in Miheşu de Cîmpie en in een kinderopvanghuis in Floresti krijgen de kinderen regelmatig bananen. Voor particulieren in Roemenië maken we het mogelijk medicijnen op recept te verkrijgen. Hiervoor kan men een beroep doen op de zogenaamde medicijnpot. Kleine, maar zeer directe hulp. Op het kleuterschooltje en de basisschool in Cotus krijgen de kinderen dagelijks een warme maaltijd. Vaak de enige warme maaltijd die ze krijgen. Ook hiervoor zijn wij afhankelijk van giften of andere donaties.

             

 4. Uitgangspunten en kernbeginselen

  De stichting wordt gerund door een bestuur en tientallen vrijwilligers voor het inzamelen, het laden van de transporten en natuurlijk voor het besturen van de vrachtauto. Ook in Roemenië is een netwerk van contactpersonen en vrijwilligers die ervoor zorgen dat alles op de plek komt waar het zijn moet. Zij zijn ook de belangrijkste informatiebron over de situatie in het land en bij individuele gezinnen.

             

  Alleen levensmiddelen verkregen door particuliere acties in Nederland worden naar Roemenië gebracht. Een ieder kan bij de stichting standaardpakketten  met levensmiddelen bestellen. Deze worden in Roemenië ingekocht en ingepakt.

  Ook kan opdracht worden gegeven om voor financiële ondersteuning een bepaald bedrag bij een gezin in Roemenië te bezorgen. De hoogte daarvan bepaalt de opdrachtgever.

  Veel Roemeense gezinnen hebben vaak behoefte aan allerlei praktische zaken. Veelal weet men uit persoonlijke contact waar behoefte aan is en anders kan geholpen worden met goederen die als voorbeeld opgenomen zijn in een lijst van spullen.

   

  Als de stichting een verzoek krijgt om hulp, dan wordt deze instantie of het gezin door ons of onze contactpersoon in Roemenië bezocht. We bekijken de situatie, financiële (on)mogelijkheden en leefomstandigheden en informeren naar gezondheid, werk en inkomen. Zo wordt beoordeeld of hulp nodigen rechtvaardig is en welke hulp. Religieuze of etnische achtergronden spelen geen enkele rol bij onze beoordeling.

             

  Geen winstoogmerk

  Bestuurders en vrijwilligers zijn allen onbezoldigd. Alleen aantoonbare onkosten kunnen worden gedeclareerd en komen voor vergoeding in aanmerking.

   

  Jaarlijks worden deelnemers via de Rondzendbrief geïnformeerd over en inzicht in de financiën van de stichting door de publicatie van de exploitatierekening van het voorgaande boekjaar.

             

 5. Organisatiestructuur

  Het stichtingsbestuur bestaat uit:
  -   Gerrit Samplonius, voorzitter
  -   Wessel Loonstra, secretaris
  -   Grietje Hoving, penningmeester
  -   Sjikke Havinga, projecten
  -   Jan Hoving, transport
  -   Jotineke van Norel, pakketten

             

  Takenpakketten van de leden van het bestuur

  Volgens de statuten zijn de voorzitter en de secretaris van het bestuur belast met de uitvoering van de besluiten van het bestuur en vertegenwoordigen zij gezamenlijk de stichting in en buiten rechte evenals het voltallige bestuur. Ook is in de statuten de vervanging van de voorzitter en secretaris opgenomen ingeval van ontstentenis of belet.

   

  De voorzitter is belast met de leiding van de bestuursvergaderingen en de secretaris met de verslaglegging daarvan.           

   

  De secretaris is daarnaast belast met de inkomende en uitgaande correspondentie van de stichting alsmede met de archivering van de te bewaren stukken van de stichting.

   

  De penningmeester is verantwoordelijk voor het gehele financiële beheer w.o. de incasso van verleende machtigingen, de financiële verslaglegging en de opstelling van begroting en jaarrekening. Daarnaast wordt een adressenbestand van deelnemers onderhouden. 

  Het bestuurslid verantwoordelijk voor de projecten draagt projecten voor financiering / ondersteuning voor aan het bestuur; zorgt voor uitvoering o.a. door het opstellen van contracten en regelt de wijze van controle op de uitvoering. Daarnaast is deze belast met het werven van sponsoren voor nieuwe aanvragen van gezinnen of alleenstaanden om hulp.    

   

  Het bestuurslid belast met de transportaangelegenheden regelt de planning van de uit te voeren transporten, stelt de data voor het inzamelen van goederen voor aan het bestuur; stelt een schema op voor chauffeurs die de transporten uitvoeren; regelt het vervoer van de ingezamelde goederen vanaf de ingezamelde contactadressen in Nederland naar de centrale opslagplaats van waaruit de goederen voor transport naar Roemenië worden geladen; zorgt voor de vereiste vergunningen en toestemmingen voor de transporten en onderhoudt de contacten met de contactadressen in Roemenië over de aflevering van de goederen.            

  Het bestuurslid belast met de pakketten informeert en onderhoudt de contacten met de adressen over de inzameling van de pakketten en zorgt voor de organisatie over de te transporteren goederen in de centrale opslagplaats.  

   

  Het onderhoud van de website www.gfd-roemenie.nl is opgedragen aan de bestuursleden belast met de projecten, het transport en de financiën.

             

 6. Financiering

  De stichting werft haar vermogen door:

  -Transportvergoedingen voor de door sponsoren aangeboden goederen, donaties van sponsoren voor voedselpakketten of financiële ondersteuning van gezinnen.

  -Algemene donaties.

  -Specifieke donaties voor bepaalde doelen/projecten.

  -Opbrengsten van door derden gevoerde acties ten bate van onze stichting.

  -Opbrengsten van door derden georganiseerde bingobijeenkomsten ten bate van onze stichting.

   

  Jaarlijks budget.

  Vier keer per jaar organiseert de stichting een transport van goederen naar Roemenië en worden ook de voedselpakketten en de financiële ondersteuningen bij de gezinnen bezorgd. Ook wordt ieder transport getracht de diverse instellingen met goederen of financiële middelen te ondersteunen; zoals de ziekenhuizen, de diabetesvereniging, de plaatselijke brood- en bananenprojecten, etc.

  Het hiervoor benodigde budget bedraagt ongeveer € 135.000.

             

  De kosten voor het realiseren van de jaarlijkse activiteiten zijn o.a. de transportkosten voor de inzameling in Nederland en het vervoer naar en de distributie in Roemenië, de inkoop van de voedselpakketten en de distributie hiervan, de kosten van het organisatie en controle in Roemenië (niet zijnde persoonlijke vergoedingen), inkoop van beschikbaar te stellen hulpgoederen. Daarnaast algemene kosten als verzekeringen, materiële kosten, (materiële) bestuurskosten, etc.

             

  Vermogensbeheer.

  Het vermogen van de stichting is bij een bank gedeponeerd op lopende rekeningen en een spaarrekeningen. Het geld staat zoveel mogelijk op de spaarrekeningen en op de lopende rekeningen worden saldi aangehouden, waarvan de dagelijkse kosten kunnen worden betaald.

  De penningmeester beheert de middelen en zorgt voor de besteding volgens de jaarlijkse begroting.

  Jaarlijks vindt er een kascontrole door derden plaats en wordt er een exploitatierekening opgemaakt, evenals een verlies- en winstoverzicht en een balans.

  Mocht de stichting zijn activiteiten staken, dan zal het dan aanwezige liquidatiesaldo ten goede komen aan de lopende projecten in Roemenië.

             

 

 

 

Joomla templates by a4joomla